Georgia Mountain Parkway - The alpacas enjoy visitors in the North Georgia Mountains