Georgia Mountain Parkway - Blueberries ready for market