Georgia Mountain Parkway - Peaches ready for market at Mercier Orchards in Blue Ridge, Georgia